Заключение на генералния адвокат H. Saugmandsgaard Øe, представено на 19 юли 2016 г.$