Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9970 — CORDES & GRAEFE/FACQ) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 71/09