Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8022 — KKR/Airbus Defence Electronics) (Текст от значение за ЕИП)