Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8071 — Goldman Sachs/Continental Bakeries) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)