Дело T-33/15: Решение на Общия съд от 18 март 2016 г. — Grupo Bimbo/СХВП (BIMBO) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „BIMBO“ — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009)