Писмен въпрос E-007625/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията. Рециклиране на отпадъци