Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8108 — CVC/Sisal Group) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)