Υπόθεση C-604/14: Διάταξη του Δικαστηρίου της 21ης Ιανουαρίου 2016 — Alcoa Trasformazioni Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ιταλικής Δημοκρατίας (Αίτηση αναιρέσεως — Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου — Κρατικές ενισχύσεις — Ενίσχυση χορηγηθείσα από την Ιταλική Δημοκρατία στην Alcoa Trasformazioni Srl — Επιστροφή από το ειδικό ταμείο μέρους των εξόδων για ηλεκτρική ενέργεια που χρεώθηκαν στην εταιρία αυτή από τον προμηθευτή της — Ασυμβατότητα προς την κοινή αγορά — Πλεονέκτημα — Υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προβεί σε οικονομική ανάλυση)