Kommissionens beslut av den 3 mars 1989 om fastställande av detaljerade regler för frisläppande av dokument som är föremål för sekretess eller skydd för företagshemligheter (89/196/EEG, Euratom, EKSG)