Rozhodnutie Komisie z  3. marca 1989 , ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá deklasifikácie dokumentov chránených služobným alebo obchodným tajomstvom (89/196/EHS, Euratom, ESUO)