Решение на Общия съд (трети състав) от 1 март 2016 г. Решение на Общия съд (трети състав) от 1 март 2016 г.#1&1 Internet AG срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).#Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „1e1“ — По-ранна национална словна марка „UNO E“и по-ранна национална фигуративна марка „unoe“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009.#Дело T-61/15.