Заключение на генералния адвокат J. Kokott, представено на 10 март 2016 г.