asia C-395/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 31.10.2019 – Euroopan komissio v. Alankomaiden kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Omat varat – Merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) assosiointi Euroopan unioniin – Päätös 91/482/ETY – Päätös 2001/822/EY – MMA:ista peräisin olevien tavaroiden tuonnin salliminen unioniin tullitta – EUR.1-tavaratodistus – MMA:n viranomaisten sääntöjenvastaisesti antamat todistukset – Maahantuontijäsenvaltioiden kantamatta jättämät tullit – SEU 4 artiklan 3 kohta – Vilpittömän yhteistyön periaate – Jäsenvaltion, jolla on erityiset suhteet asianomaisiin MMA:isiin, vastuu – Velvollisuus korvata EUR.1-todistusten sääntöjenvastaisesta antamisesta aiheutunut unionin omien varojen menetys – Maitojauheen ja riisin tuonti Curaçaolta ja jauhojen ja suurimoiden tuonti Arubalta)