Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης Επικοινωνία με τους πολίτες για τη δημοκρατία— Οικοδόμηση μιας ανθεκτικότερης Ευρώπης 2021/C 91 I/01