Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8139 — Onex/Paine & Partners/Wireco) (Текст от значение за ЕИП)