Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7979 — Gilde/Royal Reesink) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)