Дело F-121/15: Решение на Съда на публичната служба (състав от един съдия) от 14 юни 2016 г. — Fernández González/Комисия (Публична служба — Срочно нает служител — Служител на длъжност в кабинета на европейски комисар — Назначаване на срочно нает служител на основание член 2, буква б) от УРДС — Условие за прекъсване на всяка форма на заетост в Комисията за срок от шест месеца — Точка 3.2 от меморандум D(2005) 18064 на Комисията от 28 юли 2005 г. относно назначаването на срочно наети служители на основание член 2, букви б) и г) от УРДС на постоянни длъжности при липса на успешно издържали конкурс лица)