Usinor/Комисия TITJUR Заключение на генералния адвокат Mischo представено на7 май 1986 г. # Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France (Usinor) SA срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 185/85.