Υπόθεση T-762/18 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 – Αθανασιάδου και Σουλαντίκας κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα – Δημοσιονομικές διατάξεις (προϋπολογισμός, δημοσιονομικό πλαίσιο, ίδιοι πόροι, καταπολέμηση της απάτης) – Αναγκαστική εκτέλεση – Αίτηση αναστολής – Παραδεκτό – Έλλειψη επείγοντος)