Решение за изпълнение (ЕС) 2016/942 на Комисията от 30 май 2016 година относно уравняването на сметките на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за бюджетната 2015 година (нотифицирано под номер С(2016) 3238)$