C/2016/2682 Решение за изпълнение (ЕС) 2016/714 на Комисията от 11 май 2016 година за удължаване на срока на предприетото от Нидерландия действие във връзка с предоставянето на пазара и употребата на биоцидите VectoBacWG и Aqua-K-Othrine в съответствие с член 55, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 2682)