/* */

TITJUR Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на31 май 1978 г. # Bertrand срещу Paul Ott KG. # Искане за преюдициално заключение: Cour de cassation - Франция. # Дело 150/77. Bertrand