2016 m. balandžio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/822, kuriuo dėl likvidavimo laikotarpių, taikomų skirtingų klasių finansinėms priemonėms, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 153/2013 (Tekstas svarbus EEE)$