Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/822, 21. aprill 2016, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 153/2013 seoses likvideerimisperioodi kestusega, mida tuleks arvesse võtta finantsinstrumentide eri liikide puhul (EMPs kohaldatav tekst)$