Решение на Съда (шести състав) от 28 януари 2016 г.#BP Europa SE срещу Hauptzollamt Hamburg-Stadt.#Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhof.#Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Общ режим на облагането с акциз — Директива 2008/118/EО — Нередовност, допусната по време на движението на акцизни стоки — Движение на стоки под режим отложено плащане на акциз — Липсващи стоки в момента на доставката — Събиране на акциза при липса на доказателства за унищожаване или загуба на стоките.#Дело C-64/15. Решение на Съда (шести състав) от 28 януари 2016 г.