Дело C-314/15: Решение на Съда (шести състав) от 23 ноември 2016 г. — Европейска комисия/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 91/271/EИО — Пречистване на градските отпадъчни води. — Член 4, параграфи 1 и 3 — Вторично пречистване или друга равностойна обработка)