Κρατική ενίσχυση — Βέλγιο — Κρατική ενίσχυση SA.35905 (2016/C) (πρώην 2015/NN) (πρώην 2012/CP) — Δικαιούχοι παραχώρησης που δραστηριοποιούνται στον λιμένα της Αμβέρσας — Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ$