Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на24 септември 1996 г.