Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 8/95 от 27 януари 1995 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП$