Заключение на генералния адвокат H. Saugmandsgaard Øe, представено на 6 април 2016 г.