Дело T-331/15: Решение на Общия съд от 26 май 2016 г. — Bimbo/EUIPO (THE SNACK COMPANY) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „THE SNACK COMPANY“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1 , букви б) и в) и параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Равно третиране — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент №°207/2009)