Генерална дирекция „Бюджет“ — Обявление за свободна длъжност — главен съветник (AD 14) — Брюксел — (член 29, параграф 2 от Правилника за персонала) — COM/2016/10365