Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9655 — HgCapital LLP / General Atlantic LLC / Argus Media Limited) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)2019/C 395/09