Решение на Съда (втори състав) от 4 май 2016 г.#Република Полша срещу Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз.#Жалба за отмяна — Сближаване на законодателствата — Директива 2014/40/ЕС — Член 2, точка 25, член 6, параграф 2, буква б), член 7, параграфи 1 — 5, параграф 7, първо изречение и параграфи 12 — 14, както и член 13, параграф 1, буква в) — Валидност — Производство, представяне и продажба на тютюневи изделия — Забрана за пускане на пазара на тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества — Тютюневи изделия, съдържащи ментол — Правно основание — Член 114 ДФЕС — Принцип на пропорционалност — Принцип на субсидиарност.#Дело C-358/14. Решение на Съда (втори състав) от 4 май 2016 г.