TITJUR Siemers Заключение на генералния адвокат Roemer представено на27 октомври 1971 г. # Kurt Siemers & Co. срещу Hauptzollamt Bad Reichenhall. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht München - Германия. # Дело 30-71.