Дело C-493/14: Решение на Съда (първи състав) от 21 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzgericht — Außenstelle Linz — Австрия) — Dilly’s Wellnesshotel GmbH/Finanzamt Linz. (Преюдициално запитване — Държавни помощи — Схема за помощи под формата на намаления на данъците за околната среда — Регламент (ЕО) № 800/2008 — Категории помощи, които могат да се считат за съвместими с вътрешния пазар и за освободени от задължението за уведомяване — Задължителен характер на условията за освобождаване — Член 3, параграф 1 — Изрично посочване на този регламент в схемата за помощи)