Решение (ЕС) 2018/1617 на Комисията от 25 октомври 2018 година относно мярка, наложена от Франция съгласно Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия Terrafor и Defiligne (нотифицирано под номер С(2018) 6943) (Текст от значение за ЕИП.)