Регламент (ЕИО) № 2120/81 на Комисията от 27 юли 1981 година за изменение на Регламент № 467/67/ЕИО относно определяне на коефициентите за превръщане, разходите за преработка и стойността на субпродуктите на различните етапи от преработката на ориза PROPCELEX