Решение на Комисията от 17/05/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7992 - STARWOOD CAPITAL GROUP / BANCO SABADELL / JV) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)