Решение на Съвета от 24 март 1986 година относно приемане от името на Общността на приложение Е 2 към Международната конвенция за опростяване и хармонизиране на митническите процедури$