TITJUR Заключение на генералния адвокат Mischo представено на11 октомври 1989 г. # Mathilde Becker и Josyane Starquit срещу Европейски парламент. # Длъжностни лица. # Съединени дела C-41/88 и C-178/88. Becker и Starquit/Парламент