2009/855/ЕО: Решение на Съвета от 20 октомври 2009 година относно подписването и сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Държавата Израел относно взаимни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и риболовни продукти, за замяна на Протоколи № 1 и № 2 и техните приложения и за изменения в Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна