Писмен въпрос E-011787/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) до Комисията. Непропорционален политически натиск на Комисията върху държавите от Западните Балкани