Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10312 — Astorg Asset Management/Solina) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 222/07