Заключение на генералния адвокат Elmer представено на29 април 1997 г.