Дело C-280/16 P: Жалба, подадена на 17 май 2016 г. от Società cooperativa Amrita arl и др. срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 11 март 2016 г. по дело T-439/15, Amrita и др./Комисия