Υπόθεση T-660/19: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 — Universität Bremen κατά REA (Προσφυγή ακυρώσεως – Σχέδιο επιδότησης – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων H2020 SC6 Governance 2019 – Απορριπτική απόφαση του REA επί υποβληθείσας προτάσεως – Μη εκπροσώπηση από δικηγόρο — Προσφυγή προδήλως απαράδεκτη)