Решение на Общия съд (първи състав) от 18 февруари 2016 г. Решение на Общия съд (първи състав) от 18 февруари 2016 г.#Harrys Pubar AB и Harry's New York Bar SA срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).#Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „HARRY’S BAR“ — По-ранна национална фигуративна марка „PUB CASINO Harrys RESTAURANG“ — Частичен отказ на регистрация — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009.#Съединени дела T-711/13 и T-716/13.