Решение на Европейския банков орган за определяне на сравнителния показател съгласно приложение II към Директива 2014/17/ЕС (Директива за ипотечните кредити)