Nariadenie Komisie (ES) č. 1742/96 zo 6. septembra 1996, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a III nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 ustanovujúceho postup spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečebných prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu